Donyaye-koodak.com overview

Create widget Add check
Search Involved
1 out of 5 by MetricsKey

دنیای کودک

فرزندان عزیزم ،. گذشت پر شتاب زمان گویا در سی سال گذشته همه خاطرات را کم رنگ کرده، اما برای من که سال های خوش زندگیم با فرزندانم در مؤسسه دنیای کودک گذشته نه تنها خاطراتم کم رنگ تر نشده اند بلکه هر بار که افتخار حضور بعضی از شما را داشته ام سرور و شادی مرا از دیدنتان، از موفقیت هایتان و از اینکه مرا بیاد دارید، خود گواه می باشید.

Chart positions of keywords for donyaye-koodak.com
Chart of donyaye-koodak.com keywords
Popular pages
Page Keywords ?
Persistent pages
Keyword Days ? Position ?
Opportunities to sell advertise
Keyword Position ?
Keyword Position ?
  • Overview

  • New keywords 0

  • Lost keywords 0

Best of 2-5 positions by keywords

1
Pos ? Keyword Page ? History ? Results ? Last check
1 4 rahim faramarzpoor rahim faramarzpoor sparkline 24 Jul 31st, 2013